INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH
Osoby fizyczne, osoby fizyczne prowadzące indywidualne działalności gospodarcze na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji Gospodarczej, osoby fizyczne reprezentujące osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej informujemy, iż zastosowanie wobec nich w zakresie ochrony danych osobowych znajdują przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 2016, Nr 119, dalej RODO).

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach prowadzonej działalności jest TRANS-OFFICE Jarosław Weremiuk z siedzibą przy ulicy Wyszyńskiego 2 lok. 73 15-888 Białystok NIP 543-197-00-36. Z Administratorem można skontaktować się: za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: biuro@flamandzki.pl, telefonicznie pod numerem telefonu: +48 660732046, lub pisemnie pod adresm Trans-office skr. poczt 102, 15-900 Białystok.

GROMADZENIE I OPRACOWYWANIE DANYCH OSOBOWYCH.
Dane osobowe gromadzone są tylko wtedy, gdy sami nam je Państwo udostępnią, np. w ramach rejestracji, poprzez wypełnienie formularza kontaktowego, bądź przesłanie e-maila. Gromadzenie danych nie jest równoznaczne w tym przypadku z ich wykorzystaniem. Po prostu dane te pozostają w systemie jako ślady korespondencji.  Wszystkie dane niezbędne do wykonania usługi nie są przez nas gromadzone. Informujemy, iż odbiorcą Twoich danych osobowych mogą być podmioty zajmujące się doręczeniem korespondencji i przesyłek.

DANE STATYSTYCZNE.
Korzystanie z informacji zawartych na naszych stronach internetowych nie wymaga ujawniania przez Państwa danych osobowych. Jednak co do zasady przez wywołanie tych stron – dotyczy to każdej aktywności w sieci internet – w logach serwera zapisane zostaną następujące dane: nazwa Państwa dostawcy usług internetowych, strona internetowa oraz adres IP Państwa komputera. Powyższe dane dopuszczają wprawdzie możliwość identyfikacji, mimo to nie ma tu miejsca żadne ich wykorzystanie w odniesieniu do danych konkretnej osoby. Dane te mogą zostać wykorzystane do celów statystycznych, przy czym indywidualny użytkownik pozostaje anonimowy. Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo naszych usług i Twoich danych. Przestrzegamy ogólnie przyjętych standardów, aby chronić przekazywane nam dane osobowe, zarówno podczas ich przesyłania jak i wtedy, gdy już je otrzymamy. Dwa przykłady: Nasza strona internetowa i aplikacje mobilne są chronione poprzez szyfrowanie HTTPS.

CZAS PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez okres trwania umowy, następnie do czasu upływu terminów przedawnień wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa albo przez czas wymagany przepisami prawa. Termin przechowywania danych może być każdorazowo wydłużony, jeżeli przetwarzanie będzie niezbędne dla celowego dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami strony przeciwnej, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora.

PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA
Przysługuje Ci prawo dostępu do swoich danych osobowych, a także prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych w przypadkach, kiedy jest to możliwe. Masz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Ponadto masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

KONSEKWENCJE NIEPODANIA DANYCH OSOBOWYCH
Podanie danych jest warunkiem zawarcia umowy lub stanowi wymóg ustawowy do wypełnienia obowiązków wynikających z mocy prawa. Niepodanie danych osobowych spowoduje brak możliwości zawarcia umowy i jej realizacji czy wykonania obowiązków prawnych. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, należy podkreślić, iż zgoda może być w dowolnym momencie wycofana w formie oświadczenia złożonego Administratorowi danych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem